Gerhard Armauer Hansen 1841-1912. 

Fra Norsk biografisk leksikon.

Født i Bergen, som nr. 8 av 16 barn. Hans oppdagelse av Leprabacillen i 1873 var første gang man påviste at en basille kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesket. Han jobbet som lege på Leprasykehuset i 1868 og sammen med dr. Danielssen og Boeck gjorde de at Bergen ble et sentrum for studier av den spedalske sykdom, med blant annet mikroskopi-studier av sykt vev, som var med på å legge grunnlaget for patologi som fag i Norge. 

Gerhard Armauer Hansen jobbet iherdig med de syke, og i 1869 fikk han Skjelderups gullmedalje for avhandlingen "Bidrag til Lymphekjertlernes normale og pathologiske Anatomi". I 1870–71 gjennomførte han studieopphold i Bonn og Wien, for å sette seg nærmere inn i mikroskopi og vevenes oppbygging. På denne tiden arbeidet Louis Pasteur i Paris og andre mikrobiologer aktivt med å kartlegge sykdommer som skyldtes ulike bakterier. 

Armauer Hansen giftet seg 1873 med overlege Danielssens datter Fanny, men hun døde av tuberkulose allerede i oktober samme år. To år senere giftet han seg på ny, med enken Hanne Tidemand som hadde to små barn. De fikk en sønn, Daniel Cornelius Armauer Hansen (1876–1950), som også ble lege på Lungegårdshospitalet, etter at det var gjort om til sykehus for tuberkuløse.

Etter hjemkomsten til Bergen 1871 arbeidet Armauer Hansen videre med leprasykdommen. Han reiste også rundt på øyene utenfor Bergen og undersøkte pasienter. På grunnlag av nøyaktige nedtegnelser kunne han fastslå at alle pasientene på et eller annet tidspunkt hadde vært i kontakt med andre leprapasienter. Sannsynligheten for at det var en smittsom sykdom var derfor stor. Det ble skaffet penger til et nytt og bedre mikroskop, og en februarkveld i 1873 satt Armauer Hansen på Pleiestiftelsen og mikroskoperte. I materialet fra en pasient fikk han plutselig øye på noen stavformede legemer, som han identifiserte som bakterier. Han skrev en større rapport, som ble trykt på norsk. 

Armauer Hansen forsøkte nå å farge leprabasillene. Han prøvde også å pode basillene på forskjellige dyr, men uten hell. I 1879 kom den unge tyske bakteriologen Albert Neisser til Bergen, for å studere den spedalske sykdom. Armauer Hansen viste ham sine preparater med basillene, og de diskuterte også problemene med å få dem farget. Neisser bad om å få med seg noen preparater, og etter hjemkomsten lyktes det ham å farge dem ved bruk av noen nye fargereaksjoner, som var utviklet i Tyskland. Han publiserte straks resultatene i et tysk fagtidsskrift, men uten å nevne Armauer Hansen, selv om han skrev at han hadde skaffet seg sitt materiale i Bergen.

Armauer Hansen skrev nå artikler om sin oppdagelse, som ble publisert på engelsk, tysk og fransk, og det ble en heftig strid om prioritet på oppdagelsen. Noen tyske forskere forsøkte å kalle leprabasillen for Neissers basill. Den kjente patologen Rudolf Virchow ble også involvert i saken. Etter en grundig gjennomgang konkluderte han med at det var Armauer Hansen som burde ha prioritet på oppdagelsen, og etter det har mange kalt leprabasillen for Hansens basill, selv om det offisielle navnet nå er Mycobacterium leprae.

Riktignok hadde Armauer Hansen påvist basiller i materialet fra knuter hos leprapasientene, men noe annet var det å bevise at disse var årsak til sykdommen. I et forsøk på å skaffe bevis, podet Armauer Hansen materiale fra en annen leprapasient på en 32 år gammel kvinnelig pasient på Pleiestiftelsen uten hennes samtykke. Inngrepet forårsaket ikke noen skade, men kvinnen klaget over måten hun var blitt behandlet på og i mai 1880 ble Armauer Hansen fradømt sin stilling som lege ved Pleiestiftelsen, men han fikk beholde sin stilling som overlege for den spedalske sykdom i Norge (som han hadde vært konstituert i siden 1875), og denne hadde han til sin død. Dommen var historisk på flere måter:


- Det var første gang det ble avsagt en dom om eksperimenter på         mennesker.

- Det var også høyst uvanlig å dømme en høytstående embetsmann for       noe som mange betraktet som en mindre forseelse.

- Samtidig var dommen med på å skape presedens for vern av pasienter   mot uhjemlede inngrep.


Armauer Hansen fikk nå arbeidsplass på Bergens Museum, og her arbeidet han i seks år. 1888 foretok han en studiereise til USA for å granske lepra hos innvandrere fra Norge. Han fortsatte også arbeidet sitt som overlege for den spedalske sykdom.Mot slutten av sitt liv fikk Armauer Hansen en rekke internasjonale æresbevisninger og ordener for oppdagelsen av leprabasillen. Han var medlem av Videnskabs-Selskabet i Christiania (nå Det Norske Videnskaps-Akademi) fra 1885, av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1901 og æresmedlem av Svenska läkaresällskapet. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1892, fikk kommandørkorset 1901 og ble kommandør av 1. klasse 1909; samme år var han ærespresident ved den internasjonale leprakongressen som ble holdt i Bergen. 1901 ble en byste av ham avduket i parken ved Bergens Museum.

Han døde i Florø 12. februar 1912, 70 år gammel.